Великаните, май не са само в приказките?

Вашият коментар

Праведна жена

Вашият коментар

Колко праведни жени има в Ислямската история, които са достигнали върховете на набожността и са достигнали до високи степени като любими раби на Всевишния Аллах. Те са жени, които са взели за пример честитите съпруги на Расулюллах /с.а.в./.

За една такава жена, която би могла да бъде пример за вярващите, разказва Абдуллах бин Мубарак:
Една година възнамерих да отида на Хадж. Приготвих се и поех на път с една група. По време на пътуването доста изостанах от нея, за да кланям намаз. Когато изпълних своята молитва, качих се на камилата си и продължих пътуването. Вървях сам. по едно време застигнах сама жена, която ходеше пеш, крачейки бавно. Тя носеше черни дрехи, а върху главата си имаше черна кърпа. Предположих, че е изостанала от групата си поради някаква причина или пък е била възпрепятствана от нещо. Приближих се към нея, с цел да разбера как се чувства.
- Есселяму алейкум, о, жено! – казах.
- Ве алейкумусселям, о раб на Аллах! – отвърна ми тя и продължи с 58 айет от сура Ясин: – “Селям  – слово от милосърдния Господ.”
- Нека Всевишният Аллах да бъде с теб! Останала си сама в тази пустиня, къде отиваш?
- “Когото Аллах оставя в заблуда, за него няма водител” – бе отговора й, цитирайки 186 айет от сура Ал-Араф.
Така разбрах, че е объркала пътя. Затова я попитах:
- От къде идваш и къде отиваш?
Тя ми отговори, цитирайки 1 айет от сура Ал-Исра:
- “Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия /месджиди Харам/ до най-далечната джамия /месджиди Акса/, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения.”
С този отговор разбрах, че идва от Мекка и отива към Кудус.
- Имаш ли какво да ядеш и пиеш? – попитах.
Тя отново ми отговори, цитирайки от Корана – 79 айет от сура Аш-Шуара:
- “Той е, Който ме храни, и ми дава да пия.”
По този начин разбрах, че при себе си няма храна и вода.
- С какво вземаш абдест? – рекох.
- “Ако не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си” – бе отговора й, цитирайки 6 айет от сура Ал-Маиде.
Разбрах, че кланя намаз с тейеммум.
Помислих си да и предложа нещо за ядене, затова и казах:
- Ако ти дам нещо за ядене ще хапнеш ли?
- “Довършете говеенето до нощта” – отговори, цитирайки 187 айет от сура Ал-Бакара.
Така разбрах, че говее. Тогава я попитах:
- Сега не е месец Рамадан, защо говееш при тези трудни условия?
Тя ми отговори, цитирайки 158 айет от сура Ал-Бакара:
- “А който прави добро и по своя воля – Аллах е въздаващ, всезнаещ.”
Искаше да ми каже, че  говее  допълнително.
Започна да ми изглежда много странно, че каквото и да я попитах, тя ми отговаряше с цитат от Свещения Коран. Затова реших да науча причината за това:
- Защо не говориш като мен, а винаги отговаряш с айети от Коран-и Керим?
Ала тя отново ми отговори, не нарушавайки своя обичай, с 17-18 айет от сура Каф:
- “Отдясно и отляво на него стоят две записващи меляикета, не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.”
- От кой род си? – попитах.
Тя цитира 36 айет от сура Ал-Исра:
- “И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и сърцето – за всички тях ще бъде питано.”
Значи не искаше да знам от кой род е. Аз й се извиних:
- Извинявай, сгреших, прости ми!
- “Няма укор днес към вас. Аллах да ви опрости” – бе нейният отговор, цитирайки 92 айет от сура Юсуф.
Съжалих я, че толкова дни е вървяла пеш и бе доста изморена. Затова пожелах да я кача на камилата си:
- Не желаеш ли да те покача на своята камила, за да настигнеш час по-скоро групата си?
- “Каквото и добро да сторите, Аллах го знае” – каза тя, цитирайки 215 айет от сура Ал-Бакара.
Сигурно така ми благодареше за предложението.
Хванах юздите на камилата и я обърнах пред нея.
- Ела, качи се! – рекох.
- “Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието си!”  – каза тя, цитирайки 30 айет от сура Ан-Нур.
По този начин ми напомняше да не я гледам. Обърнах лицето си на другата страна, отдръпнах се и казах:
- Ела, качи се!
Тъкмо да се покачи и камилата стана, а дрехата на жената се закачи за седлото и се разкъса. Тя се натъжи на случилото се, но утеши себе си, цитирайки 30 айет от сура Аш-Шура:
- “Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което сами сте извършили.”
Аз хванах по-здраво камилата и тя успя да се качи върху нея. Тогава отправи дуа, цитирайки 13-14 айет от сура Аз-Зухруф:
- “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме неспособни за това. При нашия Господ ще се завърнем.”

Поехме на път, като аз дърпах поводите на камилата.
По едно време несъзнателно вървях доста бързо и си пеех иляхии на доста висок глас. Тогава тя ме укори, цитирайки 19 айет от сура Лукман:
- “И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас!”
После започнах да се движа по-бавно, но пак не можах да мълча, а си казвах стихове, които бях заучил.
Тя повторно ми отправи предупреждение, цитирайки 20 айет от сура Ал-Муземмил:
- “Четете колкото можете от Корана!”
Останах много доволен от това, че тя ми даде настав-ление да чета от Корана, затова казах:
- Ти разтвори за мен вратите на голямо добро!
А тя ми отвърна, цитирайки 7 айет от сура Али Имран:
- “Но само разумните се поучават.”
Вървяхме доста дълго време без да беседваме, но аз наруших мълчанието с въпроса:
- О, жено! В групата имаш ли съпруг?
Тя ми отговори, цитирайки 101 айет от сура Ал-Маиде:
- “О, вярващи, не питайте за неща, които, ако ви бъдат разкрити ще ви навредят!”
След това вече спрях да я разпитвам. Вървяхме мълчешком…
Когато се приближихме до групата, попитах:
- Имаш ли някой близък в групата?
Отговорът й беше цитат на 46 айет от сура Ал-Кехф:
- “Имотите и децата са украсата на земния живот.”
Разбрах, че в групата има синове.
- Каква длъжност заемат? – попитах.
Тя ми отговори, цитирайки 16 айет от сура Ан-Нахл:
- “И по звездите се насочват.”
Така разбрах, че те са водачи на групата.
Когато пристигнахме до мястото, където бе отседнала групата, попитах:
- Как се казват синовете ти?
А тя отново отговори с цитати от Корана:
- “Аллах прие Ибрахим за приятел.” /Ан-Ниса:125/
“Аллах говори пряко на Муса.” /Ан-Ниса:164/
“О, Яхя,  придържай се здраво към Писанието!”
/Мерйем:12 айет/
Вече научих имината им и се провикнах към групата:
- О,Ибрахим, Муса, Яхя!
След малко дойдоха трима яки младежи. Те отидоха при майка си и я свалиха от камилата.
Когато жената слезе от камилата повели на синовете си, цитирайки 19 айет от сура Ал-Кехф:
- “Сега изпратете някого от вас с тези ваши монети до града и нека види там коя храна е най-чиста, и да ви донесе от нея.”
Веднага след това един от синовете отиде в града и донесе от там храна и питие. Мен също поканиха в тяхната палатка и сложиха трапезата.
Жената, която си почиваше в един ъгъл на палатката се обърна към мен, цитирайки 24 айет от сура Ал-Хакка:
- “Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!”
Но аз преди всичко бях много любопитен да науча отговора за това необикновено положение на тази добра жена, затова казах:
- Ако не ми кажете защо майка ви винаги цитира айети от Коран-и Керим, аз не ще ям от вашата храна!…
Тогава най-големият измежду тях рече:
- Майка ни е в това положение от 40 години. Независимо с кого говори, дори и с нас, не изрича ни дума извън Коран-и Керим, от страх да не изговори нещо погрешно и да попадне в грях…

След като ме нагостиха, аз се разделих с тях получавайки благословия от тази честита жена.
През живота си за първи път срещах такова нещо, което напълно ме изуми!.

Красива проклета жена…

Вашият коментар

Предава се, че Абдуллах ибн Масуд е казал: „Нека проклятието на Аллах бъде върху тези жени, които  правят татуировки или искат да им бъдат направени; жени, които премахват косми от веждите или искат да им бъдат премахвани ; и жени, които поставят пролуки между зъбите си, за да се разкрасяват – тези, които искат да променят сътвореното от Аллах.“
Тези думи достигнали до жена на име Умм Якуб от племето Бени Асад, която била чела целия Куран. Тя отишла при Абдуллах ибн Масуд (ра) и казала:
„Какви са тези неща, които чувам от теб – проклинаш жените, които правят татуировки или искат да им бъдат направени; които премахват косми от веждите или искат да им бъдат премахвани ; и тези, които поставят пролуки между зъбите си, за да се разкрасяват.“
Абдуллах ибн Масуд й отвърнал: „И защо да не проклинам тези, които Пратеникът на Аллах е проклел и които са споменати в Книгата на Аллах?“
Тя казала: „Прочела съм целия Куран, но никъде не видях това нещо да се споменава.“
Той отвърнал: „Ако наистина си го чела внимателно, щеше да го намериш. Аллах Субханаху уа Тааля казва: И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! (Хашр; 7)“
Тогава жената казала: „Ами аз съм виждала някои от тези белези върху твоята съпруга“.
Той казал: ‚Иди и я виж!“
Тя отишла при съпругата на Абдуллах, но не видяла нищо. Върнала се при него и казала:
„Не видях нищо.“ Тогава той казал: „Ако тя беше направила някое от тези неща, повече нямаше да бъда с нея.“
Бухари и Муслим (превода е от версията на Муслим)

Сестри, разкрасявайте се за своите мъже!

Вашият коментар

Жената мусюлманка трябва винаги да изглежда красива в очите на съпруга си, затова този въпрос не трябва да се пренебрегва. И като казваме винаги, имаме в предвид ВИНАГИ. Една голяма грешка е след първите няколко години(или дори месеци) от брака, и с появата на повече задължения, деца и прочее, да пренебрегнем това. Както се намира време за някой – друг сериал или разговор с приятелка, така и не е затруднение да отделим десет минути пред огледалото :) Така ще запазим брака си щастлив и хармоничен, което е наше задължение и приоритет!
Абдуллах ибн Аббас (ра) казва: „Обичам да се разхубавявам за жена си, така както обичам и тя да се разкрасява за мен.“
Разкрасяване – добре. Но как?
Спазвайки няколко ограничения, останалото е въпрос на вкус и фантазия!
Условията са:
-Дрехите и прическата на мусюлманката да не имитират тези на другите жени или на мъжете.
-Гримовете да не вредят на здравето й.
-Гримовете и другите способи за разкрасяване да не пречат на ритуалните обмивания (уду и гусул).
Дрехите:  Когато жената  е сама със съпруга си, (т.е без присъствието на деца, свекър/свекърва, зълва и други роднини, които са й мухрим), може да облече каквито и да е дрехи, все едно дали са къси или дълги, прозрачни или плътни. Когато обаче има и други хора (мухрим), тя трява да спазва благоприличие. Хиджаба пред тези хора не е задължителен, но добре е тялото да е покрито (особено ако става въпрос за пред мъже – брат, баща, свекър, син). Туника в комбинация с дълга пола (или пък широк панталон) е добър вариант в тези случаи.
Пижамата:   Пижамата също е важна! Като изключим зимните месеци, кокато обичаме дебелите вълнени мечешки пижами ( :) ), те не са добър избор през останалото време. Добър вариант са сатенените пижами – приятни са на допир, а и изглеждат красиво, очертавайки „женските прелести“. Има ги във вариант панталон/ризка и като роклички (както къси, така и дълги).
Прическата:  Относно прическата, трябва да знаем следното като забрани:
-Както споменахме, да не имитират другите жени. Шейх Фаузаан казва: „Не е позволено на жената мусюлманка да отрязва косата си отзад и да оставя страните й дълги, защото това е имитация на жените – немусюлманки. Също е забранено правенето на прически стил „лъв“ или „мишка“, защото й е забранено да се оприличава на животните и да загрозява косата си, която е част от нейната красота.“ – Фатуа ал-мар‘а ал-муслима.
-Косата да не е върху ушите, т.е трябва да е по-дълга от ушите. Абу Салама ибн Абдуррахман казва: „Съпругите на Пратеника саллаллаху алейх уа саллам отрязваха косите си до под ушите (но не по-късо) – Муслим. Имам Науауи казва: „Това показва, че жените могат да се подстригват късо.“ Бръсненето на косата и подстригването по-късо от това е харам! (освен ако не става въпрос за някое заболяване).
-Ако се прави промяна в цвета на косата, трябва да се внимава в избора на оцветител, защото някои бои не допускат пропиването на вода. Най – добрия вариант е къната (henna), защото тя не изгаря косъма (напротив – подхранва го), пропуска водата и се препоръчва от сунната на Пратеника саллаллаху алехй уа саллам.
Добре е да разучите няколко по-лесни прически. Прическата също е от значение при разкрасяването, защото дори да облечете най-хубавите си дрехи, ако косата ви е рошава, хвърчаща и без вид.. все едно нищо не сте направили. Напоследък стана модерно използването на преса. Един съвет – не ви трябва. Освен ако не става въпрос за изправяне, ролките и ситните плитки след баня вършат същата работа, без да вредят.
Гримът:  Трябва да е халал! По възможност кремовете и парфюмите без алкохол. Сенките в тон с дрехите. Лак само по време, когато сте извинени от молитва. Сюрмето също е сунна.                                                                       По-възрастните сестри (като казвам по-възрастни имам в предвид с по-продължителен брак) минават с извинението – ние сме вече стари. Това е за младите. Грешно! Вашите мъже също имат нужда от красиви съпруги. Или предпочитате да заглеждат младите на улицата (та макар и неволно)? Ако червило и сенки ви се струват прекалено, опитайте с гланс за устни и сюрме. :)
Накитите:  Накитите са наслада за очите и също са важни при разкрасяването. И ако кутийката ви за бижута не е пълна със злато или сребро, не се тревожете. Обикновените гривни, обеци, пръстени и гердани също са красиви (макар че трябва да се сменят по-често по обективни причини :) ) Има всякакви цветове и форми, а и не са никак скъпи.
Премахване на излишното окосмение:  с изключение на веждите и косата, мусюлманката може да премахва всички нежелани косми по тялото си, независимо дали става въпрос за пространството м/у веждите, косъмчетата над горната устна, ръцете, краката (включително и бедрата) и прочее. Желателно е подмишниците и интимните части да се обезкосмяват веднъж поне седмично. По какъв начин – това също е въпрос на избор.
И най-накрая, но не на последно място, мили сестри, не забравяйте:
Най-добрият грим за устните е истината.
За очите – свеждане на погледа.
За ръцете – даването на милостиня.

За сърцето – вярата! :)

Изискването на държавата е, когато се снимат за паспорт,да свалят хиджаба.

Вашият коментар

Живеем в ХХХ и когато правим паспортите си, се нуждаем от снимка, но проблема е, че когато мюсюлманката се снима за официалните документи, не трябва да бъде с хиджаб…
Отговор: Слава на Аллах!
Вярно е, че повечето държави правят нещата така, че мюсюлманката да не спазва хиджаба си, което е сериозен проблем. Ако това е в куффар държава, няма по-голям грях от куфр, но трагедията идва тогава, когато това се прави от мюсюлмани. Същото е, когато някои държави изискват мюсюлманките да бъдат без хиджаб на официалните си документи. Когато куффар страна изисква това, в същото време виждаме и т.нар. мюсюлмански държави да отказват това или да правят нещата много крайно.
На 26.04.2004 новинарска агенция предава, че немското правителство е посволило на мюсюлманките да използуват снимки, на които са с хиджаб, за направата на паспортите си.
Руската Дума е анулирала решение на Министерството на вътрешните работи, което било постановило гражданите да се снимат за документи само с голи глави, като решила, че „гражданките, на които религиозните вярвания не позволяват да се откриват пред непознати с открита глава, могат да изпозлуват снимки с покрити глави за паспорт“.
Вижда се, че някои правителства на куффар държави поддържат правата на мюсюлманките, докато точно обратното се среща в мюсюлмански държави.
Както и да е, не е позволено за жената да се подчинява на някой, който и казва да не се подчинява на Аллах и да свали хиджаба си на улицата или заснимка. Не е позволено на жената да прави нещо повече от това, за което е принудена, като например да бъде заставена или ако тези документи не са необходимост за живот.
Не е позволено да се живее против ислямските правила в този случай, освен ако не е сигурна необходимостта или евентуално е по-добре. Не е позволено да се прави това заради несъществени пътувания, освен в случай на необходимост и за основни документи, като документи за местоживеене и лични карти.
Никой няма право да вижда снимките й, освен махрам или ако фотографа е жена, а само в краен случай ако не може да намери фотограф-жена, тя е извинена. И не е позволено за нея да прави повече от изискуемото откриване на главата. Някои държави приемат снимки, на които ушите или предната част на главата са открити, така че жената не трябва да прави повече от това.
Молим Аллах за облекчение на мюсюлманите, да ги направи твърди в религията, която Той е избрал за тях и да им помогне да бъдат крепки и със силна вяра в Него.
А Аллах знае най-добре.

 

Older Entries Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.