Дотук разгледахме чудотворните особености на Корана от научна и историческа гледна точка. Наред с всичко това от литературна гледна точка Коранът също така притежава пораждащ възхищение, уникален стил.

Първо трябва да отбележим, че съдържанието на Корана е адресирано към всякакъв вид човешки групи от всеки един век. Коранът, независимо от нивото на познание и култура на четящия, притежава разбираем за всеки един човек език. В един айят Аллах повелява следното за Корана:

И сторихме Корана лесен за поучение… (Сура Камар, 22)

Въпреки че стилът на Корана е толкова лесно разбираем, то не е възможно да бъде имитиран от нито една гледна точка. Някои от айятите, в които Аллах подчертава уникалността на Корана, са следните:

А ако се съмнявате в това, което сме низпослали (Корана) на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ­ ако говорите истината! (Сура Бакара, 23)

Или казват [за Мухаммад]: “Той го е измислил.” Кажи: “Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах, ако говорите истината!” (Сура Юнус, 38)

Една от причините Коранът да бъде дефиниран с думата чудо, произлиза от това, че както се подчертава и в горните айяти, чрез човешко усилие не може да бъде написан подобен на него. Ето така, колкото е по-голяма тази невъзможност, толкова по-голямо е и чудото. Поради тази причина невъзможността в продължение на векове Коранът да бъде имитиран дори от един човек от милиардите хора е и едно от доказателствата за чудотворната му страна.

Ф.Ф.Арбътнот в своята книга, озаглавена “Структурата на Библията и Корана” (“The Construction of the Bible and the Koran”), прави следния коментар относно Корана:

Когато бъде оценен от литературна гледна точка, Коранът, който е написан наполовина поетично, наполовина като прав текст, е пример за най-чист арабски език. Въпреки че езиковедите в определени случаи използват закономерности, които да съответстват на дадени шаблони и изрази, използвани в Корана, и правят многобройни опити да създадат подобна на Корана творба, известно е, че до днес никой още не е успял да постигне това. 232

Коранът както от гледна точка на значението на използваните в него думи, така и от гледна точка на мъдростта и въздействието на стила, е изключително необикновен. Но тъй като Коранът е свещена книга, която съобщава Божиите заповеди и забрани, то тези, които не искат да повярват, излагайки разнообразни оправдания, се обръщат към неверието. В отговор на определенията, които неверниците правят по отношение на Корана, в долния айят Аллах повелява следното:

[Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран, за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците. (Сура Йа Син, 69-70)

Превъзходството на Корана в римуването


Книгата “Научни чудеса” на проф. Адел М.А.Аббас

Един от другите елементи, който поражда невъзможността от имитиране на Корана, произлиза от литературната му структура. Въпреки че Коранът е низпослан на арабски език, той няма никаква прилика с нито един от шаблоните, използвани в арабската литература.

Римуването в Корана се нарича “сежди” и езиковедите приемат употребата на това римуване като чудо. За да докаже, че от лингвистична гледна точка Коранът е едно чудо, известният английски учен проф. Адел М.А.Аббас подготвя книга озаглавена “Научни чудеса” (“Science Miracles”) и в нея разглежда подробно използваните в Корана думи чрез подреждане на римуването в чертежи и схеми. В тази книга той установява доста забележителни неща по отношение на римуването в Корана.

Както е известно, 29 сури от Корана започват с една или повече от една символни букви. Тези букви, които са известни като ”муката букви”, също така се наричат и начални букви. В арабския език от 29 букви 14 образуват началните букви: Айн, Син, Каф, Нун, Ра, Йа, Та, Ха, Алиф, Лам, Мим, Хе, Йе, Сад.

Когато погледнем към употребата на буквата “Нун” в сура Калам, ще видим, че в 88.8% от айятите има рима с буквата “Нун”. 84.6% от айятите в сура Шуара, 90.32% от сура Намл и 92.05% от сура Касас са римувани с буквата “Нун”.

Ако вземем под внимание целия Коран, то ще видим, че 50.08% от него е римуван с буквата “Нун”. С други думи, повече от половината от айятите в Корана завършват на буквата “Нун”. Не е възможно повече от половината от текста на литературна творба от същата дължина да бъде римуван с един и същи звук. Това е валидно не само за арабския, но и за всички останали езици.

Номер на айят
Име на сура
Брой повторения на буква „Нун“
2
Бакара
196
3
Ал-Имран
121
7
Араф
193
10
Юнус
98
11
Худ
56
12
Юсусф
93
13
Раад
5
14
Ибрахим
6
15
Хиджр
81
19
Мариам
5
20
Та Ха
0
26
Шуара
192
27
Намл
84
28
Касас
81
29
Анкабут
59
30
Рум
54
31
Лукман
7
32
Саджда
27
36
Йа Син
71
38
Сад
18
40
Гафир
32
41
Фуссилат
30
42
Шура
6
43
Зухруф
78
44
Духан
44
45
Джасиа
30
46
Ахкаф
26
50
Каф
0
68
Калам
42

В таблицата е посочено разпределението на завършващите на буквата „Нун“ айяти, които са от сурите започващи със символичните (муката) букви.

Когато бъде направено едно цялостно проучване на Корана от гледна точка на римуването, то ще бъде забелязано, че приблизително 80% от римите са съставени от три звука (н, м, а), които произлизат от буквите Алиф, Мим, Йа и Нун.233 „Освен буквата “Нун” 30% от айятите образуват рими с “Мим”, ”Алиф” или ”Йа”.

Четирите най-използвани звука при римуването:

Буква
Общо
Звуци
а
а
м
н
Брой айяти
949
246
666
3123
4984
Процент
(%)
15.22
3.94
10.68
50.03
79.92

В таблицата е изложено пропорционалното разпределение на 4 букви, които формират 79.92% от системата за римуване на Корана.

В долните сури са показани само няколко примера от множеството рими, които са образувани с тези букви.

Римуването с два-три звука в поема от 200-300 реда би могло да придаде такова важно качество на тези звуци, че те да бъдат наречени основи на произведението. Но ако вземем предвид дължината на Корана, информацията и мъдрите обяснения, които съдържа, то ще разберем още по-добре колко необикновено явление e начинът на употреба на тази рима. Това е така, защото Коранът, като религиозна книга, която е пътеводител за хората, наред с цялото си литературно превъзходство, социалните или психологически теми, съдържа и множество сведения от физичните науки. Поради тази причина образуването в Корана, който съдържа толкова разнообразни и религиозни теми, на рима с толкова малко звуци е явление, което не може да се случи с човешки усилия. От тази гледна точка експертите по арабистика определят Корана като “напълно невъзможен за имитиране”.

Advertisements