Задълженията на мъжа към съпругата си

 • Да й определи мехир, което е условие за правилен никях. Всевишният Аллах казва:

    “И давайте на жените задължителната плата от сърце! А ако ви отстъпят   нещо от него, яжте го със здраве и охота!”  
/Ниса 4/

 • Да осигури издръжката на жена си и децата си, както и облеклото им  според възможностите си. Всевишният Аллах казва:

    “Заможният да даде (за жената и детето) според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил!”  
/Таляк 7/
   “А майките да кърмят рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши. Онзи, чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая.”  
/Бакара 233/
Също така мъжът е длъжен да осигури подходящо жилище за нея и децата си. Всевишният Аллах казва:
    “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!”  
/Техрим 6/

 • Да я научи на онова от религията, което й е нужно, ако тя не го знае. Мъжът трябва да й повелява да си отслужва молитвите на време и редовно, а също да изпълнява и другите ибадети. Мъжът не бива да й позволява да се появява пред хората разголена и да се среща с чужди мъже. Всевишният Аллах казва:

    “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!”  
/Техрим 6/

 • Да не върши неща, които й вредят, заради хадиса на Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем):

   “Не вреди на себе си, не вреди и на останалите!”   
/Малик 36/

 • Да бъде справедлив при разпределяне на материалните блага в семейството си.
 • Съпрузите да  съжителстват в разбирателство със съпругите си. Всевишният Аллах казва:

   “И живейте с тях както подобава.” 
 /Ниса 19/
Възпитанието на жената трябва да се осъществява на степени, както е споменато в Свещения Коран и в суннета на Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем). Когато съпругата не изпълни дадена повеля на мъжа си, той трябва да я посъветва и да й припомни заповедите на  Аллах, и задълженията, които Той  й е възложил. Да посочи греха, който е извършила с това нейно неподчинение. Мъжът може да й ограничи издръжката, да я отбегне в леглото  и ако се наложи, да я удари, но не болезнено. Всевишният Аллах казва:
   “Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещайте, (после) се отдръпнете от тях в постелите, и ( ако трябва ) ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е Всевишен, Превелик.”  
 /Ниса 34/
Ако жената продължи да извършва грехове, тогава мъжът се оттегля от семейното ложе.

 • Съпругът да не отсъства от дома си повече от четири месеца. Да се съобразява с шериатските разпоредби относно събирането със съпругата си. На мъжа е забранено да я обладава отзад. Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

    “Проклет е онзи, който обладава жена си отзад.”   
/Ебу Дауд 2162/
Също така му е забранено да я обладава, когато тя е в месечен цикъл. Всевишният Аллах казва:
   “И те питат за месечното кръвотечение. Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в (период на) месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят!”  
/Бакара 222/

 • Съпругът трябва да пази тайните на съпругата си и да не ги разпространява. Същото важи и за съпругата. Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи уе селлем) е казал:

    “Наистина, сред  хората, които ще са на най-ниското стъпало при Аллех в Съдния ден, е човек, който се е усамотил с жена си, а после разпространява тайните й.” 
  /Бухари 893/

Задълженията на жената
 към съпруга си

 • Жената трябва да се подчинява на съпруга си, без да греши спрямо Аллах, да пази  достойнството и честта му – в негово присъствие и когато отсъства. Жената е длъжна да се грижи за неговото богатство, като знае, че по-силният пол е мъжкият. Тя трябва да се грижи за децата му и дома му. Всевишният Аллах казва:

   “Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си.”  
 /Ниса 34/
Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем ) е казал:
“И жената е пастирка в дома на съпруга си и е отговорна за стадото си.” 
 /Бухари 853,Муслим 1829/

 • Жената не трябва да излиза от дома на съпруга си, освен с неговото разрешение. Да свежда погледа си, да не говори с висок глас, да не го разпитва за нещо, което не я интересува, да не празнослови, да не говори неприятни думи и да се отнася с неговите родители както подобава. Всевишният Аллах казва:

    “И кажи на вярващите жени да свеждат погледа и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените (вярващи) или (слугите), владени от десниците им, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите.” 
 /Нур 31/

 • Да съжителстват добре. Всевишният Аллах казва:

    “И живейте с тях както подобава.” 
 /Ниса 19/
Жената трябва да бъде нежна със съпруга си във всяко отношение.

 • Жената не трябва да отбягва съпруга си в постелята. Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи ве селлем) е казал:

     “Ако жената прекара нощта, избягвайки постелята на съпруга си, ангелите  я проклинат до сутринта.”   
/Муслим 1436/

Съпругата трябва да се разкрасява за мъжа си, както и той за нея.
Advertisements