Хвала на Аллах!
Първо: Известно е, че Ислямът е забранил създаването на изображения, рисуването и правенето на скулптури на одушевени създания, които Всевишният Аллах е сътворил. За това има строго предупреждение.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “На най-мъчителното наказание в деня Къямет ще бъдат подложени хората, създаващи изображения”./Този хадис е сведен от ал-Бухари (5950) и Муслим (2109)
Ислямският Шерият е направил изключение от тази заповед по отношение на изображенията с които си играят децата.

От Айша радияллаху анху, се предава: “Веднъж Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, се връщаше от похода на Табук или Хайбер. Сахва , в която седяла Айша, била закрита със завеса, но подухнал вятър, и изпод завесата се показали кукли, с които Айша си играела. Като ги видял, Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, попитал: Какво е това, Айша? Тя отговорила: Това са моите дъщерички. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, забелязал сред куклите кон с крила и попитал: А какво е това там сред тях? Айша отговорила: Това е кон. Тогава Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, попитал отново: А какво е това на гърба му? Айша отговорила: Това са крила. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, се учудил: Кон с крила? А Айша казала: Нима ти не знаеш, че Сюлейман е имал конница с крилати коне? [Когато Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, чул това], се засмял така, че му се видели мъдреците”. /Този хадис с надежден иснад свеждат Абу Дауд в Сунан (4932) и ан-Наса’и в Ишрат ан-ниса’. Ал-Ираки е оценил хадиса като достоверен сахих в “Тахридж ал-Ихйа” (2/344) както и шейх ал-Албани в “Сахих Абу Дауд”

Във “Фатх ал-Бари” (10/527)ал-Хафиз Ибн Хаджар ал-Аскаляни е казал:
“Този хадис е доказателство, че са позволени играчките и куклите за момичетата. Изключение има само в забраната на изображение. За това е говорил Ийад и е предадено от повечето, че са позволявали продажбата на играчки, за да се приучат момиченцата още от ранна възраст как да се грижат за дома и децата”
Шейх Ибн Усеймин рахимеху Аллах, е бил запитан: “Какво е решението хукм по отношение на анимационните филми давани по телевизията?”
Той отговорил:
По отношение на анимационните филми, показвани по телевизията, ако те изобразяват хора, то тяхното разрешение зависи от това, до колко реалистични са образите на хората. Очевидно, че те не попадат под това определение. Ако изображенията не са във формата на хора, няма нищо неправилно в това те да се гледат, при условие че не са съпроводени от харам, като например музика и т.н., и не отвличат от задължителните действия”/Маджмуа ал-Фатава (2/333)/

Второ:
Въпросът за използването на изображения с живи същества за образователни цели е много сериозен, защото анимационните филми имат огромен ефект при формирането и развитието в характера на детето, и защото в наши дни в много страни те са станали основен инструмент в обучението. В ранната възраст сърцата и умовете на децата са като чист лист, нищо не преминава без да остави следа.
В “Тухфат ал-Маудуд ”(240стр.) Ибн ал-Кайим рахимеху Аллах, е казал:
“Децата се нуждаят от особена грижа за техния морал и възпитание, тъй като растат в зависимост от това, как са били възпитани в детството си, и след като пораснат вече е много тежко да ги промениш; възпитанието и характера седят дълбоко в човека, и дори ако той се опита да ги скрие, въпреки това те ще се покажат.”

Ето някои позитивни ефекти за детето от гледането на тези програми:
1. Детето получава по-голяма образователна информация в леснодостъпна и приятна форма. Някои анимационни филми разказват за географията, други за науката, за структурата на тялото, което дава на детето знания още от ранна възраст.
2. Тези програми развиват детското въображение и способности, и изграждат неговата представа в правилно направление, подготвяйки го за новите неща и обучавайки детето да мисли по новому.
3 Те обучават на грамотен език, което може да се чуе рядко в семейството, дори и в училище. Добре известно е, че правилния език е една от целите на обучението.
Ибн Теймийа рахимеху Аллах, е казал в “Иктида ас-Сират ал-Мустаким” (1/207) следното:
“Необходимо е да се отбележи, че правилното разбиране на езика има силен ефект върху мисленето и характера, и религиозното отношение също така оказва ефект върху стремежа на човек да следва примера на ранните поколения от тази общност, сахаба и табиините. В стремежа си да последват техния пример се увеличават мотивите, религиозната ангажираност и доброто отношение. Освен това арабският език е част от Ислямската религия, и обучението на арабски е задължително и е от съществено значение.” Край на цитата.
4 – Те изпълняват някои психологически нужди и предизвикват положителен ефект, като състрадание, любов, уважение към родителите, желание за успех, и други положителни влияния.

Съществуват обаче и негативни ефекти от гледането на такива програми:
1 – Обща вреда: това са отслабване на зрението, привикване към мързел и безразличие, привикване към пасивно получаване на знания. Това също така спира натуралното получаване на знания, тъй като знанието се придобива с изучаване, изследване и търсене, а телевизора просто предлага знания. Гледането на телевизия също така води до отслабване на семейните връзки между членовете на фамилията, защото по време на гледане те по-малко общуват един с друг.
Ибн ал-Кайим рахимеху Аллах, е казал при обсъждането на отговорността пред родителите във възпитанието на децата в “Тухфат ал-Маудуд ” (241):
“Следва да се избягва позволение на детето да бъде пасивност и мързел, и е необходимо да бъде приучавано към обратното. Не бива да му се дава почивка повече от необходимото за възстановяване на силите в тялото и душата, защото мързела и пасивността водят до лоши последствия, докато упорития труд води до положителни последствия, или тук на земята, или в отвъдния живот, или пък и в двата свята.” Край на цитата.
2 – В тях има пропаганда на идеи противоречащи на Исляма, като например в някои филми се показват разголени тела, което е харам. Някои анимационни филми, например Том и Джери, дават неправилна представа за Отвъдния живот, Дженнета, Джехеннема и Съдния ден. Някои анимационни филми съдържат лъжливи истории за Пророците и Пратениците, а в някои дори се съдържат насмешки и издевателства над Исляма и мюсюлманите, а в други анимационни филми се съдържат убеждения на езичници и идолопоклонници. Съществуват много други примери. Дори ако във филма няма открити нападки против Исляма, но в тях се съдържат понятия на западната култура, които са чужди на Исляма.” Край на цитата.
Доктор Вахба аз-Зухайли е казал в “Кадия ал-Ахдас” (6) следното:
“Някои детски програми и програми за възрастни пропагандират западната култура и традиции, и украсяват за хората западния стил на живот.” Край на цитата.
Един от ефектите на тази култура е, че привнасят измислени примери за следването, вместо примера Пророка салляллаху алейхи ве селлем, неговите сподвижници и учените улема. И децата започват да подражават на супермен, батман, спайдермен и други измислени персонажи, и по този начин те биват лишавани от истинските примери за подражание и следване.
След като бяха представени позитивните и негативните аспекти, трябва да е станало ясно отношението на Исляма. Колкото повече отрицателно, толкова по-близо до забраненото харам, и колкото повече се избягват негативните аспекти, толкова по-близо до позволеното халал.
И Аллах знае най-добре!

Advertisements