Малко момиченце и неговият баща прекосявали нестабилен мост. Бащата бил малко уплашен и помолил неговата малка дъщеричка: „Сладката ми, моля те хвани ръката ми, за да не паднеш в реката.“
Малкото момиченце отвърнало: „Не, Татко. Ти хвани моята ръка.“

„Каква е разликата?“ попитал в недоумение бащата.
„Има голяма разлика,“ отговорило малкото момиченце. „Ако аз хвана твоята ръка и нещо се случи, вероятността да изпусна ръката ти е голяма. Но ако ти хванеш моята ръка, аз знам със сигурност, че каквото и да се случи, ти никога няма да позволиш ръката ми да се изплъзне от твоята …“
А какво да кажем за нашето доверие към Аллах Субханаху уа Теаля?
Ако понякога не се доверяваме на някой човек, то това е нормално, защото има хора, които не заслужават никакво доверие, но когато спрем да се доверяваме на Аллах, това наистина е голяма беда.
Обикновено ние често загубваме доверието, когато срещнем някакви изпитания в нашият живот. Всъщност Аллах винаги ще ни тества, за да докажем колко силна е нашата вяра, защото не е достатъчно вяра само на думи. Тя трябва да бъде проверена и тествана в истинските вълнения на живота. Тестът ще бъде приложен във всички видове обстоятелства; в индивидуалния живот и в отношението ни към тези около нас, за да бъдем изпитани можем ли да се борим с постоянство и дали поставяме Аллах над Себе си:
„Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!”, без да бъдат изпитвани?“ Свещен Коран 29: 2
„Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите?“ Свещен Коран 3: 142
„Или смятате да влезете в Рая, без да ви сполети същото, което сполетя и отминалите преди вас? Връхлитаха ги беда и горест, и бяха разтърсвани, докато Пратеника и онези, които повярваха заедно с него, не казваха: “Кога ще дойде подкрепата на Аллах?” Да, подкрепата на Аллах е наблизо.“ Свещен Коран 2: 214
Повече болка, скръб и саможертва са може би необходими, не защото сами по себе си те са добри, но защото те ще ни пречистят, както огънят се прилага от златаря за да преправи нашият отпадък в нещо по-красиво.
Понякога ние чувстваме изпитанието толкова трудно, но в действителност Аллах Субхана уа Теаля повелява:
„Аллах възлага на всяка душа само според силите й …“ Свещен Коран 2: 286
Колкото и трудно да е изпитанието, то няма да бъде по-голямо, отколкото ние можем да понесем. Най-важното нещо е, че не трябва да чувстваме огорчение и да изгубим надежда:
„И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще надделеете, ако сте вярващи!“ Свещен Коран 3: 139
Необходимо е да срещнем изпитанието с търпение:
„О, вярващи, бъдете търпеливи и надвивайте с търпение, и бъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!“ Свещен Коран 3: 200
„И искайте помощта [на Аллах] с търпение и молитва! Тя наистина е трудна, ала не и за смирените,“ Свещен Коран 2: 45
Когато сме в „пика“ на изпитанието и няма изход, нито помощ, винаги трябва да се доверяваме на Аллах и да не се доверяваме на нищо друго. Дори и за миг не трябва помислим или почувстваме, че Аллах ни е изоставил или забравил:
„Над всяка душа има надзорник.“ Свещен Коран 86: 4
Аллах винаги ще ни помага…
“Кога ще дойде подкрепата на Аллах?” Да, подкрепата на Аллах е наблизо.“ Свещен Коран 2: 214
Ако човек има истинско духовно разбиране, той от нищо не се страхува. Той е защитен от Аллах в много ситуации, за които той дори не предполага. Ние трябва да се обърнем към Него:
„…Достатъчен ми е Аллах! Няма друг Бог освен Него! На Него се уповавам. Той е Господът на великия Трон.” Свещен Коран 9: 129
„… и не губете надежда за милостта на Аллах! Само невярващите хора губят надежда за милостта на Аллах.” Свещен Коран 12: 87
Аллах Субханаху уа Теаля винаги ще откликне на нашата молба, както и повелява:
„И когато Моите раби те питат за Мен ­ Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!“ Свещен Коран 2: 186
Но нашите умове са толкова ограничени да доловят Неговата мъдрост!.. Понякога ни се струва, че Той не отговаря на нашите молби, или когато си мечтаем нещо Той не ни дава, каквото искаме. Аллах повелява:
„Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.“ Свещен Коран 2: 216
Той винаги откликва на нашата молба, но понякога по различен начин, понякога Той я заменя с нещо по-добро от това, за което ние молим. Когато Той не ни дава това, което искаме, то значи, че то не е добро за нас и Той ни предпазва от някаква беда, или Той запазва доброто от тази молба за награда в отвъдния живот.

Какво ще изгубим, ако напуснем доверието в Аллах?
„… Аллах обича уповаващите се Нему.“ Свещен Коран 3: 159
„Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите!“ Свещен Коран 3: 160
Аллах най-добре знае!
„Аз се уповавам на Аллах, моя Господ и вашия Господ. Няма твар, която Той да не държи под Своя власт. Моят Господ е на Правия път.“ Свещен Коран 11: 56

Advertisements