Имало едно време един мъдрец (шейх) от град Басра, в Ирак. Казвал се шейх Бастами.
Един ден, пътувайки за някъде, той осъзнал, че е сбъркал пътя, и решил да потърси някой да го опъти. Почукал на една врата и от там излезнал един поп – той го поканил да пренощува у тях и мъдрецът приел поканата. На другия ден попът предложил на шейх Бастами да отиде с него в храма, с цел – да научи нещо от неговата религия. Но шейх Бастами възразил:
– Как да дойда с теб, като по външния ми вид ще познаят, че съм мюсюлманин?
– Нямяш проблеми! – рекъл попът. – Ще ти дам дрехи като нашите и така никой няма да те познае.
Шейхът се съгласил и двамата се отправили към храма.
Там попът не започвал проповедта си, макар че присъстващите били готови да го слушат. Те го попитали:
– Защо не започваш още?
-Няма да започна, докато не излезне странникът, който е измежду вас. – отговорил проповедникът.
Присъстващите започнали да се озъртат наоколо, но не забелязали никакъв странник, и казали учудено:
– Няма такъв измежду нас.
– “Техният белег е по лицата им – от следите на поклоните.”- казал попът, като цитирал част от Коран-и Керим (Фатх:29).
Тогава всички казали възмутено:
– Покажи ни го, а ние ще го убием с нашите саби.
– Няма да ви го покажа, докато не ми обещаете, че няма да му направите нищо лошо. – отвърнал той.
Хората нямали друг избор – дали обещание за това.
– Сега стани и ни обясни целта на своето присъствие. – казал пастора. Тогава Бастами станал и спокойно започнал да обяснява как попаднал в храма.
– Добре… Ще ти задам няколко въпроса, чиито отговори са от науката на твоята религия. Ако отговориш на тези въпроси, ще ти посочим пътя и ще си тръгнеш в пълна безопасност. Но ако не успееш да отговориш – ще те убием!
В този момент мъдрецът нямал друг избор и се съгласил да отговаря на въпросите му.
Проповедникът му казал:
– Искам да знам…
1.Кой е единственият, който няма двойник?
2.Кои са двете, които нямат три?
3.Кои са трите, които нямат четири?
4.Кои са четирите, които нямат пет?
5.Кои са петте, които нямат шест?
6.Кои са шестте, които нямат седем?
7.Кои са седмте, които нямат осем?
8.Кои са осемте, които нямат девет?
9.Кои са деветте, които нямат десет?
10.Кои са десетте, които приемат увеличение?
11.Кои са единайсетте, които нямат дванайсет?
12.Кои са дванайсете, които нямат тринайсет?
13.Кои са тринайсетте, които нямят четиринайсет?
14.Кое е това нещо, което диша, но няма душа?
15.Кой е този гроб, който се движи с човека си?
16.Кои са тези, които излъгаха и влезнаха в Рая?
17.Кое е това нещо, което Аллах създаде и не хареса?
18.Кои са създанията, създадени от Аллах без майка и баща?
19.Кажи ми кой е създаден от огън, кой е хвърлен в огън и кои ще са вечните обитатели на огъня?
20. Кой е създаден от камък, кой е затворен в камък, и кой е умрял от камък?
21.Кое е това нещо, което Аллах го създаде и го възвеличи?
22.Кое е това дърво, което има дванадесет клона, на всеки клон има трийсет листа, на всеки лист има пет плода, два от които са в слънце, а три – в сянка?
Шейх Бастами се уповал на Аллах и започнал с отговорите си:
1.Единственият, който няма двойник, е Аллах.
2.Двете, които нямат три, са денят и нощта.
3. Трите, които нямат четири, са трите странни деяния на Муса (А.С.) и ел-Хидр. (Пещерата:66-82)
4. Четирите, които нямат пет, са четирите големи книги-Забур, Таурат, Инджил и Коран-и Керим.
5. Петте, които нямат шест-петте молитви.
“Прославяйте Аллах, когато замръкнете и когато осъмвате! За Него е прославата на небесата и земята, и по мрак и по пладне!”
(В това знамение се съобщава за петкратната молитва, както предава Абдуллах – син на Аббас (Р.А.).)(Ромеите:17-1Cool
6. Шестте, които нямат седем, са шестте дена на създаването на Небесата и Земята.
“Вашият Господ е Аллах, който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна Той на Трона.”(Стената:57)
7. Седмте, които нямат осем – седемте Небеса.
“Който сътвори седем небеса на слоеве…”(Владението:3)
8. Осемте, които нямат девет, са осемте меляйкета, които ще носят Трона (Ел-Арш) в Съдния ден.
“И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина (от тях) ще носят Трона на твоя Господ.”(Неизбежното:17)
9. Деветте, които нямат десет, са деветте чудотворни сили на Пророка Муса (А.С.). Някои от тях са Тоягата, Ръката, Скакалците, Жабите, Кръвта, Морето…
10. Десетте, които приемат увеличение, са наградите от Аллах (хасанет) – те приемат увеличение.
“Хората, които раздават своите имоти по пътя на Аллах, приличат на зърно, родило седем класа, а във всеки клас – по сто зърна. Аллах умножава комуто пожелае. Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.”(Кравата:261)
11. Eдинайсетте, които нямат дванайсет – единайсетте братя на Пророка Юсуф (А.С.).
“Юсуф рече на баща си: “О, татко мой, видях единадесет небесни светлини…” Юсуф:4)
12. Дванайсете, които нямат тринайсет, са дванайсетте извора.
“И когато Муса помоли за вода за своя народ, рекохме: “Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора бликнаха от него.”(Кравата:60)
13. Тринайсетте, които нямат четиринайсет – братята на Пророка Юсуф (А.С.) с майка му и баща му.
“… О, татко мой, видях единадесет небесни светлини и слънцето, и луната, видях да ми се покланят.(Юсуф:4)
14. Това, което диша и няма душа, е утрото.
“… и в утрото, когато засиява!” (Обвиващият се:34)
15. Гробът, който се движи с човека си, е кита с Пророка Юнус (А.С.).
“И го глътна китът, и заслужи порицание.” (Саффат:142)
16. Тези, които излъгаха и влезнаха в Рая, са братята на Юсуф (А.С.).
“Рекоха: “О, татко наш, моли се да ни бъдат опростени греховете! Наистина съгрешихме! ” (Юсуф:97)
17. Това нещо, което Аллах създаде и не хареса, е гласът на магарето.
“И бъди умерен в своята походка и снижавай своя глас! Най-противния от гласовете е магарешкият глас.” (Лукман:19)
18. Кои са създанията, създадени от Аллах без майка и баща – меляйкетата, Адам (А.С.), камилата на Салих (А.С.) и овенът за Исмаил (А.С.)
19. Този, който е създаден от огън, е шейтана (Иблис); хвърлен в огън е Ибрахим (А.С.), а вечните обитатели на огъня са Абу Джехл и неверниците.
20. От камък е създадена камилата на Салих (А.С.); затворени (хвърлени) в камъка са сподвижниците на пещерата (есхабел гар); умрели от камъни са владетеля на слона и хората му.
21.Нещото, което Аллах създаде и възвеличи, е жената и нейния инат.
“… Това е коварството на вас, жените! Коварството ви е огромно.” (Юсуф:2Cool
22. Дървото, което има дванадесет клона, е годината с дванадесетте месеца, и на всеки клон има трийсет листа – дните на месеца. А на всеки лист има пет плода- петте молитви-два в слънце (обедната и следобедната), и три в сянка (сутрешната, вечерната и нощната молитва).
След като свършил с отговорите си, шейх Бастами се обърнал към проповедника с един въпрос:
– Кой е ключът към Рая?
Проповедникът останал като вкаменен… Всички учудено го запитали:
– Какво става с теб?! Той отговори на всички твои въпрос, а ти не можеш да отговориш дори на един от неговите?
– Аз знам отговора на този въпрос… – отговорил проповеникът. – … Но се страхувам от вас.
Отвърнали му:
-Успокой се и ни кажи отговора.
-Ключът към Рая е “Ешхеду ен ля иляхе иллелах, уе ешхеду енне Мухаммеден абдуху уе расулуллах!” – отговорил проповедникът.
Всички възмутено казали:
– Ние имаме право да вярваме! – и повярвали.

Advertisements