Бащата иска да му купят вино (или алкохол ), трябва ли сина да се подчини и да му купи?

Въпрос: Моят баща пие вино (или алкохол )и иска от мен да му го донеса, а аз не мога да му възразя, защото той ни издържа в къщи. Ще се търси ли сметка от мен за виното (или алкохола ), които съм ги купил за него?

Отговор:

Хвала на Аллах!

Всевишният Аллах е предписал на децата да се отнасят с уважение към родителите си и да ги слушат. Всевишният Аллах е повелил:Кажи: “Елате аз да прочета какво ви забранява вашият Повелител! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте до скверните постъпки нито до явните от тях, нито до скритите! И не убивайте душа, която Аллах е забранил да се убива, освен ако за това нямате право! Това ви повелява Той, за да проумеете! /6:151/

И Аллах им е забранил непослушанието. Всевишният Аллах още е казал: И повели твоят Повелител да не се покланяте на друг, освен на Него, и да правите добрина родителите! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!/17:23/

Това послушание е задължително, само ако то не води до съдружаването ширк (приобщаване на съдружник към Аллах) или извършването на грях.

Защото не може да има послушание към създанието, след като има непослушание към Създателя Аллах.

Спиртните напитки и алкохола са забранени според Свещения Коран, Благородната Сунната и единодушното мнение иджма на учените.
Всевишният Аллах е казал:О вие, които повярвахте! Наистина, опияняващите напитки, хазартните игри, кумирите и гадаенето на стрели са мръсотия от делото на шейтана. Странете от нея, за да сполучите!Наистина, шейтана цели да всее между вас вражда и ненавист чрез опияняващите напитки и хазартните игри, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не ще ли престанете?/5:90-91/

Десетима от хората са прокълнати по причина на спиртните напитки и алкохола, включително и онези, които го купуват.
От Анас Ибн Малик се предава, че: Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е проклел заради виното (спиртните напитки) десетима: този, който го извлича и този, за комуто го извличат и този, който го пие този, който го носи и този, комуто го носят и този, който го продава и този, който го купува и този, който се прехранва, чрез заработеното от това и този, който го пие и този, който черпи с него!”/Този хадис е сведен от ат-Тирмизи 1259 и Ибн Маджа 3381. Този хадис е оценен като достоверен сахих от шейх Албани в “Сахих ат-Тирмизи” под номер 1041./

След като резюмирахме казаното дотук, следва, че не ти е разрешено да купуваш вино (спиртни напитки) за баща си, или да се подчиняваш на създанието, след като има непослушание към Аллах, дори това да е причина за гняв от негова страна и дори той да ви прокълне, то неговата дуа няма никаква тежест според Шерията, защото той е грешник.
От Айша радияллаху анха, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който угоди на Аллах, проявявайки недоволство към хората, то Аллах му е Достатъчен, но който прояви недоволство към Аллах, угаждайки на хората, то Аллах ще го остави на хората.” /Този хадис е сведен от Ибн Хиббан в неговият сборник “Сахих” (1/115). Този хадис е оценен от шейх Албани като достоверен сахих в “Силсиля ас-Сахиха (2311)./
Ние молим Всевишният Аллах да вкара в правия път твоя баща. И Аллах знае най-добре!
Ислямът във въпроси и отговори.

Advertisements