ПЪРВА ВРАТА: невежество.

Това е огромна врата за шайтана. Няма да преувеличим, ако кажем, че всички врати на шайтана започват от невежеството, така както невежия човек не знае, къде са вратите на шайтана, за да ги затвори, не знае неговите хитрости, за да им се противопостави, не знае неговите мрежи, за да страни от тях, и шайтана с лекост ги притяга към себе си и взима връх над тях. Невежия човек също не може да различи доброто от злото, Суннета от нововъведенията. И е възможно, той да извърши грях,казвайки това е Суннет. И така, той е сред жертвите
Всевишния Аллах е казал: “ Кажи [о, Мухаммад]: “Да ви известим ли за най-губещите по деяния, онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добро дело?” ”. (Пещерата: 103, 104)
Невежеството ослеплява сърцето и разума, и по този начин невежия човек става мишена за шайтана, и шайтан го направлява против него със стрели съмнения и страсти, и го погубва. И когато го доведе до края, шайтана го включава в числото на своите воини, чрез него разпространява на земята нечестие и отклонява хората от истината. Така той попада в партията на шайтана. “…О да, привържениците на сатаната са губещите. ”. (Спорът: 19).

ВТОРА ВРАТА: гнева.

Гнева също влиза в числото на големите врати на шайтана, и шайтана си играе с разгневените, както децата си играят с меченца. Абу Хурайра е казал, че един човек е казал на Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови и приветства): “Дай ми съвет!” Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови и приветства) казал: “Не се гневи!”. Човека повторил, своя въпрос няколко пъти, но всеки път Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови и приветства) му отговарял: “Не се гневи!”. (Ал – Бухари).
Уравновесеният човек може винаги да се разгневи или просто да се разсърди, защото цялата гама от чувства е заложена в човека. Но хората трябва да потиснат тези чувства в себе си, които водят към гнева, например, чувството за високомерие,гордост и други подобни чувства. Всеки човек трябва да се опита да укроти в себе си гнева.Това става по-следния начин: той е длъжен да произнесе словата “ Аллах да ме опази от проклетия шайтан”,да си спомни за наградата от потискането на гнева,да замълчи, ако говори,да седне или легне. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Когато някой от вас се разгневи,ако е прав–да седне. И ако гнева му не мине така, то нека да легне”. (Ахмад) Винаги трябва да се пазим от безобразния вид по- време на силен гняв и да не прибягваме до ругатни и проклятия.
Разказват, че когато един човек ругал Абу Бакр (Аллах да е доволе от него),той му отговорил: “Това, което Аллах е скрил от теб е повече”. Това е – ако гнева е заради самия теб, а ако гнева е заради Аллах се поощрява”. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства), най-хумания човек в света, когато видел противоречие на шариата – се гневял и не се успокоявал, докато не изправял това противоречие.

ТРЕТА ВРАТА: любовта към този свят.

Ако хората са знаели същността на този свят, то не биха му придавали никакво значение. Аллах, го е създал,и ни е обяснил неговата същност. Всевишния Аллах е казал: “ Онези, които вярват в Аллах и в Неговите пратеници, те са всеправдивите и мъчениците. При техния Господ ще имат награда и светлина. А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Огъня. Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд ¬ възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада. ”. (Ал-хадид: 19, 20).
Живота – това е забава и игра: умния човек ,превръща този живот в поле за другия живот, към това ни призовава Всевишния Аллах,: “ Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд ¬, възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада. ”. (Ал-хадид: 21).
Знай уважаеми братко– мусулманин, че когато любовта към този свят овладее сърцето, то открива друга врата на шайтана.

ЧЕТВЪРТА ВРАТА: Голяма надежда на този свят.

Наистина, раб, когато гониш надеждите на този свой свят, ти разрушаваш своя ахирет (задгробния живот). Абу Хурайра (Аллах да е доволе от него) разказвал: “Аз чух Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) да казва: “ В сърцето на стария си остават две млади неща: любвта към този свят и към големите надежди на този свят ”. (Ал – Бухари).
Абдулла ибн Умар разказвал: Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) ме взе на рамото и каза: “Бъди на този свят като гост или пътник”.
Ибн Умар е казал: “Когато дойде ноща, не чакай утре , а когато дойде утрото не чакай ноща. Вземи от своето здраве за болеста, от своя живот за своята смърт”. (Ал – Бухари).

ПЕТА ВРАТА: алчност.

Кааб ибн Идз е казал: “Аз слушах, как Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) каза: “Наистина за всяка общност има изкушение, а искушението за моята Умма е – богатството”. (Ат – Тирмизи).
Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства )е казал: “Богатството не е в многото богатства, а в задоволената душа ”.
ШЕСТА ВРАТА: стиснатост.
Всевишния Аллах е казал: “ Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.”. (Кравата: 268).
Шайтана заплашва човека с бедност, той не харчи спестяванията си по-пътя на Аллах, и му внушава, че ще обедне и ще стане нуждаещ се, затова Аллах успокоява всеки вярващ мусулманин с думите: Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.”. (Кравата: 268).
Всевишния също ни обяснява, че щастието и успеха се състоят в това, да потиснат своята алчност и стиснатост: “ А които се опазят от скъперничеството на душите си ¬ те са сполучилите. ”. (АЛ-ХАШР: 9).
Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства )е казал: “Всеки ден сутрин се спускат две меляикета, едното казва: “О, мой Аллах, увеличи имущество на даващия”. А другото казва: “О, мой Аллах, погуби имуществото на стиснатия”. (Ал – Бухари).

СЕДМА ВРАТА: високомерие.

Високомерието се явява една от вратите на шайтана. Влизайки през тази врата, той унижава човека, взема връх над него, заставя го да отхвърли истината и да се държи за лъжата. Високомерния човек – е невеж човек, който не знае същността на своето съществуване и същността на своя Господ. Ако той познаваше себе си, той щеше да разбере, че когато – е бил капка сперма, към която изпитва отвращение, след това става кръвен съсирек, после къс месо, после младеж. Защо е тази арогантност и високомерие? Всевишния Аллах е казал: “ Аллах не обича горделивия, самохвалеца, ”. (Жените: 36).
Пророка (Аллах да го благослови и приветства) също предупреждава хората за високомерието и обяснява, че резултатите са лоши: “В Дженнета няма да влезне този човек, в чието сърце има и малка частица високомерие”. (Муслим).
Категории високомерни хора.
1. Има хора, които са високомерни заради своята власт и общественното положение. Този вид високомерие е разпространен сред президентите и сред други лидери. Ако тези хора се попитат, то щяха да разберат, че власт – е само за известно време, което ще изтече, а ако беше властта вечна, то тя нямаше да отиде при тях. Всевишния Аллах е казал: “ Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.!” (Семейството на Имран: 26).
2. . Има хора, които са високомерни – заради своето богатство. Тези хора са– невежи глупци, защото ако бяха умни,то щеше да знаят–това е вещ, дадена от Аллах за временно ползване от човека. И Аллах с.т .може да си го вземе когато пожелае. Разказват, че един цар – мюсюлманин поискал чаша вода, за да утоли жаждата си. Към немго дошъл слуга със чаша вода и му казал: “Царю, не пий, докато аз , не ти задам един въпрос”. Царя казал: “питай ”, слугата казал: “Ако те лишат от тази чаша вода, то за колко, ти ще я купиш?” Царят казал: “Ще я купя за половината царство ”. Тогава слугата казал: “Ако изпиеш тази чаша, и тя остане в пикочния мехур, не излезе навън, то, колко ще дадеш, тя да излезне?” Царя казал: “Цялото царство”. Тогава слугата казал: “ Тогава царството ти, не струва и част от урината ти.
3. Има хора, които са високомерни – заради своята сила и могъщо здраве. Тези хора са глупави, защото силата не е мярка за достойнство и чест. Равна ли е силата на човека със силата на коня, или силата на мулето? Ако силата беше мерило, то директори трябваше да назначим коне, министри – мулета, а президенти – слонове.
4. Има хора, които са високомерни заради своите знания. Това са всички достойни невежи, защо ги наричам невежи, защото знание, което не води към скромност, богобоязненост, се явява безполезно знание.
5. Има хора, които са високомерни – заради своята красота, външния вид. Този вид високомерие повече е разпространен сред жените. Нека тази високомерна жена си представи че е мъртва в гроба и си представи как червеите ядат нейното лице, какво ще каже за това,би разбрала че нейната красота е достояние на червеите.
ОСМА ВРАТА: любов към похвалите.
Знай, мой брат – мюсюлманин, ако ти обичаш похвалите, то шайтана ще дойде към теб от тази врата, а това е – опустошителна болест. И знай, че похвалата води към големи беди. Шайтана сее сред обичащите похвалата семената на високомерието и самолюбието,а това погубва хваления. Абу Муса Ал – Ашари разказвал: Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства ) слушал как един човек хвалил друг човек и после казал: “Вие сломихте гърба на този човек, т.е хвалейки го”. (Всепризнат хадис).
Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства ) е казал: “И когато видите, че някой-хвали друг някой, хвърлете в неговото лице шепа пръст”. (Муслим).

ДЕВЕТА ВРАТА: показ.

Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Повече от всичко Аз се страхувам от разпространението сред вас на малкия ширк”. Сподвижниците го попитали: “А какво за малкия ширк, о пратенико на Аллах?” Той казал: “Това е лицемерие ”. (Ахмад).
Има хора, които показват своите знания, има хора, които показват своето поклонение, а също има хора, които показват своето милосърдие и др. И затова нашите праведни предци са скривали своите добри дела, както хората скриват сега греховете и пороците си. И знай, брат – мусулманин, че похвалата води само до стремеж към похвалите на хората и страх от порицания и упреци. От показа можеш да се освободиш, твърдо усвоявайки следното:
1. Ти си длъжен да знаеш, че похвалата на хората няма да ти донесе никаква полза, ако Аллах теаля не е доволенот теб, а и тяхното порицание няма да ти принесе вреда,ако Аллах е доволен от теб.
2. Ти си длъжен да знаеш, че такова слабо създание, като човека, похвалата която се стремиш да спечелиш, няма да ти донесе никаква полза или да ти причини вреда, особенно в Съдния ден, когато повече ще се нуждаеш от подръжка.
3. Ти си длъжен да знаеш, че показа погубва твоите добри дела.
4.Ако ти се страхуваш, хората да не узнаят твоите грешки или твоите лоши мисли на този свят, то Аллах знае всичко това, и ще те опозори в Съдния ден пред всички хора, и всички ще ги видят
5. Ако в теб възникват мисли за извършване на показ, то старай се да се освободиш от тях и старай се да ги пребориш, после се обърни към Аллах с чисто сърце. И знай, че шайтана на първо време ще те призовава, да се откажеш от това дело, а ако не може, то ще те призовава към показ в тези дела.
Ако шайтанй разбере, че си искрен, ще ти каже, че в твоите дела няма искренност, че в теб всичко е само показ и че твоите старания пропадат даром, и ще ти внушава това, докато не те застави да изоставиш тези дела. Затова бъди внимателен, само Аллах с.т ще те опази от нападките на шейтана.

ДЕСЕТА ВРАТА: самолюбие.

Самолюбието се различава от високомерието, и се състои от три съставни елемента
1. Човек, проявяващ високомерие;
2. Предмет, заради който се проявява високомерие;
3. Човек, по отношение на когото се проявява високомерие.
Самолюбието се състои от два элемента:
1. Човек, зает със самолюбуване;
2. Предмет, заради който проявява самолюбие.
Самолюбието се явява първа степен високомерие, и нека Аллах да ни опази от всички тези пороци.

ЕДИНАДЕСЕТА ВРАТА: безпокойство и страх.

Безпокойството и страха се явяват като лодки на шайтана, на която той поставя хората, и те пътуват заедно в море от илюзий и въображения, докато шайтана не ги вкара в океана на загубата и скръбта. А що се касае до вярващите, то той стои на кораба на търпението и покорността, докато не стигне до океана на безопасността, и там да намери брега на спасението.
Безпокойството и страха са вроденни качества на човека, те са създадени в нас, и затова Аллах с.т ни е показал пътя на спасението от тях.
Всевишния Аллах казва: “ Човекът бе създаден колеблив щом го настигне злото ¬ страхлив, а щом го настигне доброто ¬ скъперник, освен отслужващите молитвата, които в своята молитва са постоянни и в чиито имоти е заделен дял за просяка и бедняка, и които смятат за истина Съдния ден, и които се страхуват от мъчението на своя Господ ¬ мъчението на техния Господ не е безопасно,- и които целомъдрието си пазят, освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани. А които се стремят към друго освен това ¬ тези са престъпващите. И които повереното на тях, и техния обет съблюдават, и които в своите свидетелства са правдиви, и които молитвите си усърдно отслужват, те ще бъдат на почит в Градините. ”. (АЛ-МААРИДЖ-19-35).
Който овладее следните девет качества, то с помощта на Аллах ще се избави от безпокойството и страха.
Тези качества са следните:
1. Смирение в намаза;
2. Да плаща зекята с чисто сърце;
3. Крепка вяра в Съдния Ден;
4. Страх пред наказанието на Аллах;
5. Опазване на половите органи от забранено;
6. Повереното на тях, и техния обет съблюдавати вещите връщат;
7. Изълнение на обещаното;
8. В свидетелствата да си правдив без прибавяне и украса;
9. Спазване на всички намази във времето.
Когато човек се избави от безпокойството и страха, той открива за себе си вратите на търпението и облегчението. И затова Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства )е казал: “Търпение – това е светлина”. (Муслим).
В търпението и страстите има три степени:
1. Търпението е по-силно от страстите, и става навик на човека и него не го достига безпокойство, и с тези навици страстите не са страшни. До тази степен достигат правдивите мюсюлмани, които казват: “Нашия Господ е– Аллах”, и после твърдо стоят зад това.
2.А когато страстите са по-силни от търпението, и в сърцето на човека не остане място за търпението. Този човек става пленник на своите страсти. Тези хора са болшинство в наше време.
3. Борбата между търпението и страстите има различен успех; понякога ще видиш човека търпелив, понякога ще го видиш в безпокойство и в страх.

ДВАНАДЕСЕТА ВРАТА: следване на страстите.

Наистина, когато Великия Аллах е създавал страстите в човека, Той преди всичко е създал за него ум, за да може ума да ръководи човека и да го направлява. Всевишния Аллах е обяснил, че следването на страстите водят към заблуждение и към отклонение от пътя на Аллах, към нещастие и към загуба на двата свята. Всевишния Аллах е казал: “И не следвай своите страсти, те ще те отклонят от пътя на Аллах”.

ТРИНАДЕСЕТА ВРАТА : съмнение подозрение.

Всевишния Аллах е казал: “ О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден. ”. (Стаите: 12).
Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Пазете се от предположенията (лошо мислене). Наистина, предположението се явява най-лошо сред всички разговори и, не се шпионирайте един на друг, не завидждайте един на друг, не проявявайте ненавист един към друг, , и бъдете братя, о раби на Аллах”. (Ал – Бухари).
Наистина, предположението се явява като лов, и шайтана се радва в сърцата на хората, защото предположението е един от факторите за развала в джемаата, разваля техните връзки и братски отношения.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ВРАТА: пренебрежителното отношение към мюсюлманите.
Наистина, пренебрежителното отношение към мюсюлманите влиза в числото на големите грехове при Аллах. И затова Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства )е казал: “Достатъчно зло за човека се явява пренебрежителното отношение към своя брат – мюсюлманин”. (Муслим).
Уважение и признателност трябва задължително да присъства сред членовете на ислямския джамаат. Всевишния Аллах е казал: “ О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени, ¬ на жени… Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят ¬ тези са угнетителите. ”. (Стаите: 11).

ПЕТНАДЕСЕТА ВРАТА: пренебрежение към греха.

Една от вратите на шайтана е пренебрежението към греха. Шайтана подхожда към мусулманина и му казва: “Това е малък грях. Извърши го, това е малък грях”, и не го оставя докато не го извърши.
Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства ) е казал: “Наистина, когато раба, извърши един грях, на сърцето му се появява малка черна точка; ако той остави този грях и поиска прошка от Аллах за него, то неговото сърцесе очиства, а тази точка изчезва. А ако той се върне към него, то тази точка се увеличава, докато не покрие сърцето му.Това е като ръжда, за която Всевишния Аллах е упоменал в следния айет: “Ала не, покрива с ръжда техните сърца, онова което са извършили ”. (Ат – Тирмизи).
ШЕСТНАДЕСЕТА ВРАТА: чувство на безопасност от гнева на Аллах.

Има хора, които пропиляват своето време в грях, и когато ти ги съветваш кое е добро,те ти отговарят: “Аллах е Милостив, Милосърден, Прощаващ”.Тези хора са забравили, че наказанието на Аллах е мъчително и вечно.
Всевишния Аллах е казал: “ Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния! И че Моето мъчение е болезненото мъчение. ”. (Ал – Хиджр: 49 – 50).
Аллах прощава греха на разкайващия се, проявява милост към вярващите, а грешниците подлежат на мъчително наказание, и никой да не се надява на милост от Аллаха използвайки хитрости.
Всевишния Аллах е казал: “ Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.!” (Стената: 99).

СЕДЕМНАДЕСЕТА ВРАТА: отчаяние – мйслейки си че няма да спечелим милостта на Аллах.
Когато шайтана не може да постъпи към раба на Аллах чрез вратата-убеждавайки човека за милостта на Аллах, той подхожда към него чрез други врати и го пртиска към отчаяние и мислене,че за него няма да има милост от Аллах, казва му: “Ти имаш много грехове, имаш големи грехове, невъзможно е Аллах да ти прости и да прояви милост към теб ”. И не го оставя докато този раб, не изгуби надежда, и тогава шайтана му казва: “А сега се наслаждавай на този живот, както ти харесва, до смъртта, а после ти ще отидеш в Ада несъмнено, затова се наслаждавай на този живот ”. И по този начин шайтана подтиква раба към престъпления и грехове. Раба е задължен да затвори и тази врата,спомняйки си за милостта на Аллах, която обхваща всяка вещ. Аллах приема покаянието на кяфира, ако той се покае и приеме Исляма. Как няма да приеме покаянието на мусулманина, който е извършил грях? Аллах с.т е отворил вратата на покаянието за всички и е казал: “ Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.!” (Тълпите: 53).

Шейх Вахид Абдус – Салам Бали

Advertisements