Може би сте попадали на жени, мюсюлманки, които не носят забрадка и когато ги попитате ЗАЩО, те излизат с куп извинения, за да не го правят? Или може би вие сте мюсюлманка, която не е забрадена и си намирате ‘причини’, че не трябва да го правите? От които и да сте, прочетете по-надолу и Иншаaллах ще намерите отговор.

1. Това, което има значение е какво се крие вътре в теб. Аз имам вяра вътре в сърцето си, затова не е нужно да нося забрадка.

Това е най-лошото извинение, което някой може да има! Ако някой има вяра, както твърди, то тогава би следвало това да се отрази и на външния вид (дрехите) и поведението. НЕносенето на забрадка показва единствено игнориране на Аллах и неговоте повели.

Накратко: Действията, които предприемаме, са съгласно това, което ни диктува сърцето. Това, което се крие в него, се отразява в нашите дела, мисли, дрехи.

2. Ние не живеем в ислямска страна, следователно трябва да се интегрираме в обществото.

Ние го правим. Работим и активно допринасяме с нещо към него. Но ако интеграцията означава да държим халба бира в кръчмата отсреща или изоставяне на ислямското благополучие, то това не се нарича приобщаване към останалите.

Трябва да помним какво казва Аллах: ‘’И когато Аллах, и Неговият Пратеник, отсъди някакво дело, нито вярващ, нито вярваща имат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, той вече е в явна заблуда.’’ (33:36)

Накратко: Поставянето под въпрос мъдростта от носенето на забрадка в наше време и място e равносилно на това да кажем, че някой е по-мъдър от Аллах.

3. Все още не съм напълно убеденa в нужността от носенето на забрадка.

Приемаме ли Исляма като начин на живот на мюсюлманите, вярваме ли, че Аллах е нашият Създател, че в Корана са отразени неговите думи, вярваме ли в сюннета на Пророка Мухаммед(салаллаху алейхи уе селлем)?Ако твърдим, че сме мюсюлмани, то тогава би трябвало да се подчиним на волята на Аллах.

Аллах е повелил носенето на забрадка в Корана. Същото наблюдаваме и в сюннета на Пророка Мухаммед(салаллаху алейхи уе селлем).

Накратко: Ако сме убедени в Исляма, как бихме могли да не сме убедени в неговите заповеди?

4. Аз съм убедена в повелите на Исляма, но майка ми забранява да нося забрадка и ако не и се подчиня, ще отида в Ада.

Тези, които си поставят това извинение, са най-благодатни от създанията на Аллах. Пророка Мухаммед(салаллаху алейхи уе селлем) е казал:’’Няма живо същество, което да ти попречи да изпълняваш заповедите на Аллах.’’

Накратко: Когато поставяме желанията на някой друг над тези на Аллах, не правим ли грях?

5. Работата ми не ми позволява да сменя облеклото си с ислямско.

В никакъв случей не е позволено на мюсюлманката да напуска дома си, освен ако облеклото й не е съобразено с шериата.

Напуснете работата, ако е нужно. Нищо не е по-важно от това, което ни очаква на другия свят. Поставете вярата и доверието си в Аллах на първо място. Не мислите ли, че Той ще ви даде нещо по-добро, когато се откажете от нещо лошо?

Аллах казва: ‘’За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал.’’ (65:2-3)

Накратко: Правете неща за задоволството на Аллах, нещата, които ще ви помогнат да влезете в Дженнета и не обръщайте голямо внимание на материалните неща на този свят.

6. Много е топло в моята страна и аз едва издържам. Как бих се справила,ако носех и забрадка?

Аллах дава пример като казва: ‘’Кажи: “Огънят на Ада е по-горещ!” – ако проумяват.’’ (9:81)

Как можем да сравняваме горещината, на която и да е страна, с горещината на Огъня в Ада?

Накратко: Дженнетът е заобиколен от изпитания, лишения и труд. А Джехеннемът е обграден с изкушения, страсти и желания.

7. Страх ме е от това, че ако сложа забрадка сега, ще дойде време, в което ще я сваля, защото съм виждала толкова много жени да го правят!

Ако всеки следва тази логика, то тогава всички биха изоставили религията изцяло! Биха спрели да кланят петкратната молитва(намаз), страхуваийки се, че може да я оставят по-късно.

Аллах обича постоянното подчинение, дори и да е малко. Пророкът Мухаммед (салаллаху алейхи уе селлем) е казал: ’’Най-обичаното дело при Аллах е постоянното, дори и да е малко.’’

Аллах казва: ‘’Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите.’’ (2:66)

Накратко: Ако се придържаме стриктно към делата от напътствието и вкусим сладостта от вярата, няма да пренебрегнем заповедите на Аллах, след като сме се хванали за тях.

8. Ако нося забрадка, никой няма да иска да се омъжи за мен, следователно ще я сваля до тогава.

Съпруг, който желае за нас да ходим непокрити и накичени на публични места, да не се подчиняваме на Аллах, е мъж, който не е достоен. Той е съпруг, който няма никакво чувство да защити това, което Аллах е направил неприкосновено, и няма да помогне на никого да влезе в Дженнета или да излезе от Джехеннема.

Аллах казва: ‘’А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в лишения и сляп ще го подкараме в Деня на възкресението.” (20:124)

Освен това, на нас вече ни е предопределено за кого ще се омъжим, затова няма смисъл да се тревожим как ще се срещнем един друг.

Накратко: Брак, който е установен върху греховност и поквара, не е благословен.

9. Аллах казва: ‘’И за благодатта на твоя Господ възвестявай!’’ (93:11). Как мога да прикрия това, с което Аллах ме е благословил?

Лицемери ли сме, които се придържат към Книгата на Аллах и нейните заповеди, докато те съвпадат с нашите лични желания и разбирания, и изоставяме онова, което има значение, когато не ни удовлетворява?

С това твърдение сега щяхме да имаме шериат(закон) от това, което Аллах стриктно е забранил, a именно – разхубавяване и непокриване.

Накратко: Ние не подбираме и не избираме в Исляма. Има ли по-голяма благословия върху жените от напътствието и носенето на забрадка?

10. Знам,че забрадката е задължителна (уаджиб), но ще я сложа тогава, когато Аллах ме напъти да го направя.

Тогава какви планове или стъпки сме предприели, докато приемем този божествен закон? Наистина ли сме положили усилие да дирим истинското напътствие – да се молим на Аллах искрено, да поддържаме връзка със справедливите сестри, затова че те са най-добрите за помагането на някой да бъде напътен и да продължат да го насочват, докато Аллах го напъти.

Накратко: Ако наистина сме били сериозни в търсенето на напътствие, щяхме да сме направили усилие да резберем правилното.

11. Още не му е дошло времето. Все още съм много млада, за да се забрадя. Ще сложа кърпа, когато порасна и направя Хадж.

Смъртта идва по всяко време. Аллах е казал: ‘’За всяка общност има срок. И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, и не ще го изпреварят.” (7:34)

Смъртта на се интересува от това дали си млад или стар и може да дойде докато си в положение на това голямо греховно непокорство.

Ако забравим Аллах и Той ще ни забрави, обръщайки Своята милост далеч от нас и в този живот, и в следващия. Аллах е заявил за лицемерите: ‘’И не бъдете като онези, които забравиха Аллах – Той ги накара да забравят себе си! Те са нечестивците.’’(59:19).

Аллах е интензивен в наказанието си и в Деня на Възкресението ще пита за нашата младост и за всеки един момент от нашия живот.

Накратко: Престанете да смятате за даденост, че някакво бъдещо очакване в нашия живот непременно ще се случи.

12. Страхувам се, че ако нося ислямски дрехи, хората ще мислят, че принадлежа към някоя секта или нещо такова,а аз мразя партизанството.

Има само две партии в Исляма и двете са споменати от Всемогъщия Аллах в неговата Свещена книга. Първата е тази на Аллах, в която Той възнаграждава хората, че са се подчинили на неговите команди и че са стояли далеч от това, което Той е възбранил. Втората е на прокълнатия шейтан, който не се подчинява на Аллах и разпространява покварата по земята. Когато някой се придържа стриктно към командите на Аллах, между които е и носенето на забрадка -тогава той става част от успешната партия на Аллах, Иншаллах.

Накратко: Както е казал Аллах: ‘’Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое добро!’’ (64:16)

Advertisements